085 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

085

امروز پیشی جونیم اومده بود، با این که کمتر از همیشه با هم بودیم خیلی زیاد بهم خوش گذشت، آروم بودم و بی بغض... حالم خیلی خوب شده... دارم خودم می شم، خــ یــ ـلــ ـی خوشحالم  :)

+ممنون مهربونم. 

+ ۳ شهریور ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ