085 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

085

هر قدر هم که به خودم بگم نمی خوام دل مامان و بابا  رو بشکنم و خودمو راضی کنم به خاطر دل خوشی اونا حتی خودم باید باهاشون برم سفر، باز نمی تونم دلشوره مو برای ترک کردن منطقه ی امنم قایم کنم...
من اضطراب دارم، حتی از یه تغییر انقدر کوچیک تو روزام...

+ ٤ شهریور ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ