104 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

104

 به دنیات بگو دست از سر من برداره
می فهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟ 

+ ۱۱ مهر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ