114 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

114

از دست خودم خیلی عصبانیم امروز خیـــــــــــــــــلی دختر بدی بود، زیر قولایی که بهم داده بود زد.
دختر خوبی شو، خودم. فهمیددددددددددددددددی؟

+ ۸ آبان ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ