124 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

124

امروز بعد از دو هفته بی حالی روزِ پر و پیمونی داشتمhk52 سرحال نبودم اما زورم به خودم رسید برای مدادی کردن دوتا طرح، سر و سامون دادن به ورقه هام شستن یه مانتوhk50 برق انداختن all star عزیزم و مرتب کردن ناخنام

و البته درست کردن یه سوپ شیر خوشمزه واسه ناهار تنهاییم 

+ ٢٤ آبان ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ