126 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

126

مهربونم؛

بگذار به جای این که برای تسکین دردم التماس کنم، توانایی غلبه بر آن را داشنه باشم. 
به جای این که در جبهه نبرد زندگی دنبال متحد بگردم، به توانمندی های خود متکی باشم.
و عطایی کن تا از ترس فاصله بگیرم و رحمت تو را نه فقط در موفقیت هایم که در شکست هایم احساس کنم.

آمین

+ ٢٩ آبان ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ