127 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

127

سارتر:
انسان مجموع ای از آنچه دارد نیست، بلکه مجموعه ایست از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

پس من مجموعه ای از بهترین های رنگی رنگی رو دارم :) 

+ ٢٩ آبان ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ