022 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

022

دلم تنگ شده بپرم تو بغلت
سفتِ سفت بچسبم بهت
تو بخوای جدام کنی
بگی می خوام نگات کنم
و من نذارم
نتونم که بذارم 

+دلم ازینا بازی می خواد

+ ٩ خرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ