028 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

028

وای چقدر کار دارم...
یه عالمه  َم خرید، اما تو این گرما دوست ندارم برم بیرون، ترجیح می دم تو خونه به قرتی بازیام برسم...
عشقم نیومده هنوز...

+ ۱ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ