038 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

038

تنهایی، فیلم شکلات داغ، ناهار رو کاناپه، یه نسکافه تلخ و غلیظ...
اینا یعنی دارم ناز خودمو می کشم که دختر خوبی باشم امروز 

+ ۱٢ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ