039 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

039

امروز...
هنوز خاکستریه
دارم دنبال یه رنگ قشنگ می گردم، نه اینکه خاکستری رو پاک کنم، نه
می خوام یه صورتی آروم کنارش بذارم
روز خوبی می شه 

+ ۱۳ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ