046 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

046

یه روزا و ساعتایی تو زندگی هست که غمشون نگفتنیِ،‌ اتفاقایی که حتی نمی شه ازشون جلوی آینه حرف زد و یواشکی گریه کرد.
فقط باید آروم و بی حرف تحمل کرد... 
راست گفت هدایت که؛
در زندگی زخم های هست که روح را آهسته و در انزوا می خورد و می تراشد... 

+ ٢٠ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ