047 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

047

نمی دونم چرا امشب هوای قصه شنیدن دارم... 
اگه قصه های شاه و پری مامان این روزا به تن بهانه هام کوچیک شده، قصه ی نوازش دستای تو چرا اندازه ی بی آرومی هام نمی شه؟!

+ ٢۱ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ