053 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

053

چرا یک هفته هیچی تمرین نکردم که امشب مجبور بشم سه صفحه اسلیمی بکشم؟ اونم از نوع دهن اژدری! 
کــــــ ـمـ ـکــــــــــ 

+ ٢٤ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ