054 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

054

خیس عرق از کابوسی که میدیدم از خواب پریدم، نمی دونم چندمین بار بود... حالم بدتر از اونه که به کلاس رفتن فکر کنم، دلم می خواد یه کیسه ی آب گرم تو بغلم بگیرم و مچاله بشم رو تختم و به هیچی فکر نکنم... به هیچی...

+ ٢٤ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ