022

دلم تنگ شده بپرم تو بغلت
سفتِ سفت بچسبم بهت
تو بخوای جدام کنی
بگی می خوام نگات کنم
و من نذارم
نتونم که بذارم 

+دلم ازینا بازی می خواد

/ 4 نظر / 3 بازدید
بابک

فندک بازی منظورته؟؟؟ :*

قفل

من فک کردم شمعه[نیشخند]