198

کسی به فکر گل ها نیست
کسی به فکر ماهی ها نیست
کسی نمی خواهد باور کند
که باغچه دارد می میرد
که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود
و حس باغچه انگار
چیز مجردیست که در انزوای باغچه پوسیده است... 

+فروغ فرخزاد

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهسان

دوست خوبم چطوری عزیز [قلب][بغل]