050

راستی چقدر گذشته از روزایی که بزرگترین آرزوم روانشناسی شهید بهشتی بود؟ روزایی که پر از زندگی بودم و تو دنیام هیچ نشدنی مفهوم نداشت.
پس چراحالا اینجام؟
انگار یه جاهایی رو من زندگی نکردم...
هیچ خاطره ای از اونروز  که بی خیال آرزوم، تن دادم به یه کاردانیِ مزخرف، ندارم...
اون روزا رو کی جای من زندگی کرد؟
کجا گم کردم خودی رو که می خواست منو به آرزوهام برسونه؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید