209

داشتم تو دلم غر می زدم که این پست لی لی جون و خوندم، ساکت شدم؛ مهربونم من چرا داشت یادم می رفت؟ من که یه بار این نداشتن و نتونستن و تجربه کردم؟ من چرا؟!
ممنون لی لی عزیز برای این که بعد از چهار ماه نوشتی. 

زندگی چیزی نیست
که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود... 

/ 1 نظر / 9 بازدید