072

دلم یه هات چاکلت غلیظziba می خواد، با یه کارتون مثل تینکربل06 
تو بخل پیچی جونی.
مـــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــوااااااااااااااااااام. 

/ 3 نظر / 3 بازدید
بابک

‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻜﻴﺪن؛ﻫﻤﭽﻮ ﺷﻤﻊ از ﮔﺮمیه ﻋﺸﻖ... ‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻟـﻄﺎﻓﺖ؛ﮔـﻢ ﺷـﺪن در ﻧـرمیه ﻋﺸﻖ... ‫زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻌﻨﻲ دوﻳـﺪن؛ﺑـﻲ اﻣﺎن،در واديه ﻋﺸﻖ... ‫رﻓـﺘـﻦ و آﺧـﺮ رﺳـﻴـﺪن ﺑـﺮ دَرِه آﺑـﺎدي ﻋﺸﻖ... ‫ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﺟﺎ؛ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪاده ﺑﻮدن؛،... ‫ﭘـﺮ ﻏـﺮور،ﭼﻮن آﺑـﺸﺎران،ﺑﻮدن.اﻣّﺎ: ﺳﺎده ﺑﻮدن... ‫ﻣـﻴﺸﻮد اﻧـﺪوهِ ﺷـﺐ را،از ﻧـﮕﺎهِ ﺻـﺒﺢ ﻓﻬﻤﻴﺪ... ‫ﻳﺎ:ﺑﻪ وﻗﺖِ رﻳﺰشِ اﺷﻚ،ﺷﺎديـــــــه ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ را دﻳﺪ... ‫ﻣﻲﺗﻮان در ﮔﺮﻳۀ اﺑﺮ؛ ﺑﺎ ﺧﻴﺎلِ ﻏﻨﭽﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد؛،... ‫زایشـــــه آﻳـﻨـﺪه را؛در؛ﻫـﺮ ﺧـﺰاﻧـﻲ،دﻳﺪ و آﺳﻮد...