060

مچاله می شم و آروم صدات می زنم... بغل... تب می کنم و صدای آرومت می گه بغلمی عزیزم،‌ دستات دورم می پیچه و قلبم...
آروم می زنه، بی حوصله و بی عجله...
چشمام می سوزه... صورتم خیس می شه... 
نیستی... 

/ 5 نظر / 3 بازدید
قفل

[گریه]

بابک

اومدم عشقم...دیگه نگرانه هیچی نباش...[ماچ][قلب][بغل]