210

این روزها ابریست، ابری و بی باران و من فقط منتظرم... خیره و ساکت.
نه می شکنم، نه می روم، نه پا پس می کشم... تو نمی دانی اما، آدم منتظر هیچ کار نمی کند، تو که هیچ وقت آدم منتظر نبودی...
چشم به راهم مهربون...  
چشم به راه تمام خوب هایی که وعده کردی، خوبی هایی که تاوانش را پیشترها، خیلی پیشترها، بی گله دادم... 
طلبکار نیستم، چشم به راهم... 

/ 1 نظر / 12 بازدید