183

امروز، روز تموم کردن نقاشی ناتمومه، روز فکر نکردن به کابوس دیشب،
روز از نو ساختن، روز خسته نبودن واسه باز رفتن راه های هزار بار رفته.
امروز، یه روزی جدا از تمام روزای گذشته ست.
امروز فقط امروزه.

 

/ 3 نظر / 5 بازدید