059

من عزیز دلمو می خوام.
مواظبش باش مهربونم، خوب؟ 

/ 2 نظر / 3 بازدید
قفل

کوجاس؟

بابک

ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ،------------ﻣﻮﺵ ﻣﻮﺷﯽ؛ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ؛------------ﭘﺲ ﮐﻮﺷﯽ؟؟؟؟ ﺩﻟﻢ ﺷﺪﻩ ﻗﻠﻤﺒﻪ؛-------------- ﻧﮑﻨﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﯽ ...!!!؟؟؟