124

امروز بعد از دو هفته بی حالی روزِ پر و پیمونی داشتمhk52 سرحال نبودم اما زورم به خودم رسید برای مدادی کردن دوتا طرح، سر و سامون دادن به ورقه هام شستن یه مانتوhk50 برق انداختن all star عزیزم و مرتب کردن ناخنام

و البته درست کردن یه سوپ شیر خوشمزه واسه ناهار تنهاییم 

/ 7 نظر / 5 بازدید

میشه منم پیشت باشم این کاراو میتنی؟ قول حلف نمیزنم[فرشته]

[بغل]

نازی جون صاف بشین من جا نمیشم[زبان]

✿nazi✿

من کوچولوی شیطون. فشار نده له شدم[نیشخند]

من کوچولوام خوب ورجه وورجم زیاده [زبان]

[بغل]